ΈΡΓΟ

Το έργο
Το Consulting EUth έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία συμβουλευτικών οργάνων των νέων μεταναστών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, με στόχο τη συμμετοχή των νέων μεταναστών/προσφύγων στην ενεργό πολιτική ζωή, συνδιαμορφώνοντας τις πολιτικές που απευθύνονται στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η δημιουργία ενός συστήματος συμβουλευτικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ και σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό πολιτικών είναι το κύριο αποτέλεσμα του έργου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια των διαφόρων κρατών μελών που συμμετέχουν στο έργο, με βάση μια προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών που προωθείται από μια σύμπραξη που αποτελείται από ΜΚΟ εμπειρογνώμονες σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, δήμους και κυβερνητικές αρχές. Οι εταίροι ανήκουν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Μάλτα, τη Σουηδία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Για όλους τους εταίρους, το έργο αποτελεί μια ευκαιρία να αξιοποιήσουν και να αναβαθμίσουν τις εμπειρίες από προηγούμενα έργα που αφορούν νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενισχύοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τομέων που επηρεάζουν τους νέους με στόχο τη βελτίωση ενός μακροπρόθεσμα βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ένταξης. Το έργο ξεκινά με μια έρευνα που βασίζεται σε μια δραστηριότητα έρευνας γραφείου, η οποία προβλέπει επίσης τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών (μέσω ερωτηματολογίων) από κάθε εμπλεκόμενη χώρα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συνδυάζει έρευνα γραφείου, συγκριτικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με τη χρήση ερωτηματολογίων των ενδιαφερομένων μερών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τη μέθοδο σχεδιαστικής σκέψης και δραστηριότητες κατάρτισης που εμπλέκουν νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό πολιτικών.

Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωσή τους και τη μακροπρόθεσμη ένταξή τους στην κοινωνία για την αμοιβαία και καλύτερη κατανόηση και βελτίωση του πλαισίου πολιτικής σε κάθε χώρα. Η συμμετοχή τους θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση του πολιτιστικού υπόβαθρου και των δεξιοτήτων των μεταναστών και των προσφύγων και θα διευκολύνει την κοινωνική ένταξη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επίσης από την άποψη της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Αυτό οδηγεί σε: Περισσότεροι μετανάστες και πολίτες της ΕΕ με μεταναστευτικό υπόβαθρο συμμετέχουν σε διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι καλά ενημερωμένοι για την ένταξη και τη μετανάστευση. Για όλα αυτά τα θέματα, το έργο αποτελεί μια ευκαιρία να αξιοποιηθούν και να αναβαθμιστούν οι εμπειρίες από προηγούμενα έργα που αφορούν νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενισχύοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων της ομάδας στόχου, αλλά και των τοπικών αρχών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, σχεδιάζοντας/εφαρμόζοντας τομείς πολιτικής που επηρεάζουν αυτούς τους νέους.

Η ομάδα-στόχος είναι νέοι μετανάστες ηλικίας 19-26 ετών.