ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΚΈΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Ο γενικός στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στις διαδικασίες διαβούλευσης/απόφασης που συμβάλλει στην ενδυνάμωση/μακροπρόθεσμη ένταξή τους. Η συμμετοχή τους ενισχύει το πολιτιστικό υπόβαθρο/τις δεξιότητες των μεταναστών και διευκολύνει την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της ΕΕ και με όρους ενεργού ιθαγένειας της ΕΕ. Αυτό υλοποιείται με τη δημιουργία -μετά από μια διαδικασία έρευνας και ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των νέων μεταναστών- συμβουλευτικών οργάνων των νέων μεταναστών σε τοπικό/επαρχιακό επίπεδο σε μια πολυμερή προσέγγιση που προωθείται από ΜΚΟ με εμπειρία στην κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα μετανάστευσης/ένταξης, δήμους και κυβερνητικές τοπικές αρχές και πανεπιστήμια, με στόχο τη συμμετοχή των νέων μεταναστών και προσφύγων στην ενεργό πολιτική ζωή, συνδιαμορφώνοντας πολιτικές που απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες.

 

Προπαρασκευαστική συνάντηση DG HOME για να συζητηθεί και να διαμορφωθεί το περιεχόμενο του έργου, οι προκλήσεις υλοποίησης, τα επόμενα βήματα ή/και οι πιθανές επιπτώσεις στην πολιτική και οι απαιτήσεις του προγράμματος AMIF Συνάντηση (Ρώμη) με όλους τους εταίρους για την έναρξη του έργου (εστίαση στην πρώτη ερευνητική φάση + επικοινωνία/διάδοση) και τη δομή διαχείρισης. Χρηματοικονομική συμφωνία.

Ερευνητική δραστηριότητα που προβλέπει τη συλλογή και συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών που έγιναν από κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο και μια μελέτη σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα συστήματα ένταξης των εμπλεκόμενων χωρών. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί μέσω έρευνας γραφείου και μέσω ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στους σχετικούς φορείς μέσω των δικτύων των εμπλεκόμενων εταίρων και σε στενή διαβούλευση με ΜΚΟ και τοπικές αρχές. Οι αξιολογήσεις που έγιναν σε διάφορες χώρες συγκεντρώνονται και με βάση τις εμπειρίες των εμπλεκόμενων χωρών.

Η ανάπτυξη εκστρατειών και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να μάθουν γεγονότα σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη και να μάθουν πώς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης. Δημιουργούν χώρους για συχνή αλληλεπίδραση μεταναστών και εθνικών πολιτών, οι οποίοι αναπτύσσουν τις διαπολιτισμικές ικανότητες όλων. Η ευαισθητοποίηση συμβάλλει στην ενδυνάμωση, καθώς οι συγκεκριμένες ενδιαφερόμενες ομάδες αναπτύσσουν πιο ενημερωμένες απόψεις σχετικά με τη διαφορετικότητα και αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά στην αλλαγή των απόψεων.

Ενδυνάμωση των νέων μεταναστών μέσω του YOUTH POLICIES ONLINE HACKATON-INQUIRY LAB με συμμετέχοντες νέους 19-26 ετών. Το Hackaton είναι μια διαδικτυακή πρόκληση που συντονίζεται χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε ομάδες και εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή πρόκληση που σχετίζεται με τις Πολιτικές Νεολαίας, τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Οι δραστηριότητες με μια προσέγγιση ενδυνάμωσης λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους μετανάστες. Ο ρητός στόχος είναι να βοηθηθούν οι μετανάστες να εξασφαλίσουν φωνή και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών.

Έναρξη και θεσμοθέτηση ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – νομική και δικτυακή εφαρμογή) σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή από τη λήψη αποφάσεων έως την εφαρμογή που επιτρέπει σε μεμονωμένους μετανάστες ή εκπροσώπους μεταναστευτικών ενώσεων να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους σχετικά με το πώς να αλλάξουν την κατάσταση της ζωής τους ή να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, βοηθά να σπάσουν τα υποτιθέμενα πρότυπα εξάρτησης και πατερναλιστικών συμπεριφορών. Αυτές οι πλατφόρμες πληροφόρησης, δικτύωσης και συμμετοχής αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενδυνάμωση των μεταναστών. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαμόρφωση πολιτικών συστάσεων σχετικά με πιθανά μέτρα υποστηρίζει τις πολιτικές και τα μέτρα ένταξής τους, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει την ένταξή τους.

Ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου δεικτών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων (έρευνα γραφείου). Ένα εννοιολογικό πλαίσιο θα πρέπει να αποτυπώνει ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις που να βασίζονται στη θεωρία, να είναι συναφείς, εύκολα κατανοητές και αξιόπιστες, οι οποίες θα αποτελέσουν εισροή για εγχειρίδιο και ενημερωτικά δελτία μετά την αξιολόγηση, προκειμένου να διαδοθούν με στόχο την ενσωμάτωση στην προσφορά κατάρτισης των οργανισμών εταίρων και την περαιτέρω διάδοση πέραν αυτής.

Δημιουργία και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης που ενημερώνει την κοινή γνώμη για τα οφέλη της πολιτογράφησης για μια χώρα μετανάστευσης. Στόχος είναι η δημιουργία ευαισθητοποίησης του κοινού και η ενδυνάμωση των μεταναστών: Και τα δύο συμβάλλουν στην ιδέα ότι η κοινωνική ενσωμάτωση λειτουργεί ως αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής μεταξύ των μεταναστών και του γενικού κοινού. τόνωση της συμμετοχής των νέων μεταναστών στο σχεδιασμό/υλοποίηση των πολιτικών ενσωμάτωσης σε τοπικό επίπεδο/ΕΕ.

Ανάπτυξη εργαλείων και σχεδίου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων βιώσιμων αποτελεσμάτων, όπως 1) εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών 2) σχέδιο προώθησης με όρους βιωσιμότητας.