DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN EN WORKPACKAGE - ACTIVITEITEN

De algemene doelstelling van het project is het creëren van actieve deelname van migranten aan raadplegings- en besluitvormingsprocessen die bijdragen tot hun empowerment en integratie op lange termijn. Hun betrokkenheid vergroot de culturele achtergrond/vaardigheden van migranten en vergemakkelijkt sociale inclusie in EU-context en in termen van actief EU-burgerschap. Dit wordt gerealiseerd door het opzetten van – na een proces van onderzoek en het creëren van bewustzijn en empowerment van jonge migranten – adviesorganen van jonge migranten op lokaal/EU-niveau in een multi-stakeholder benadering gepromoot door NGO’s met ervaring in opleiding en onderwijs over migratie/integratie, gemeenten en gouvernementele lokale autoriteiten, en universiteiten. Dit heeft als doel het betrekken van jonge migranten en vluchtelingen bij het actieve politieke leven en het mede vormgeven van beleid gericht op migranten en vluchtelingen.

Voorbereidende vergadering DG HOME om de inhoud van het project, de implementatie-uitdagingen, volgende stappen en/of mogelijke beleidsimplicaties en vereisten van het AMIF-programma te bespreken en vorm te geven. Kick of meeting (Rome) met alle partners om het project op te starten (focus op eerste onderzoeksfase + communicatie/verspreiding) en managementstructuur. Financiële overeenkomst.

Onderzoeksactiviteit die voorziet in het verzamelen en benchmarking van best practices van elk land dat betrokken is bij het project en een studie naar het nationale integratiebeleid en de nationale integratiesystemen van de betrokken landen. De studie zal gebeuren aan de hand van deskresearch en vragenlijsten die via de netwerken van betrokken partners en in nauw overleg met ngo’s en lokale overheden zullen worden verspreid onder relevante stakeholders. De in de verschillende landen gemaakte evaluaties worden samengebracht en op basis van ervaringen in betrokken landen.

Het ontwikkelen van bewustmakingscampagnes en evenementen stelt alle burgers in staat feiten over migratie en integratie te leren kennen en te weten te komen hoe ze aan het integratieproces kunnen deelnemen. De campagnes en evenementen creëren ruimte voor frequente interactie tussen migranten en nationale burgers, waardoor de interculturele competenties van iedereen kunnen worden ontwikkeld. Bewustwording draagt bij tot empowerment, aangezien specifieke betrokken groepen een beter geïnformeerde mening ontwikkelen over diversiteit en in de middelen krijgen om een eigen mening te vormen.

Empowerment van jonge migranten door middel van YOUTH POLICIES ONLINE HACKATON-INQUIRY LAB met de deelnemers van jongeren 19-26 jaar oud. De Hackaton is een online Challenge gecoördineerd met behulp van een platform dat teams en deskundigen in staat stelt om deel te nemen aan een online uitdaging met betrekking tot Jeugdbeleid, immigratie en vluchtelingen. Alle activiteiten hebben een empowerment benadering. Het expliciete doel hiervan is om migranten te helpen bij het verkrijgen van een stem en een actieve rol in beleidsontwikkeling.

Oprichting en instelling van RAADPLEGENDE INSTATIES ONTWIKKELING (plaatselijk en EU-niveau – uitvoering van wetgeving en netwerken) op plaatselijk en Europees niveau. Verwacht resultaat is een actieve en gelijkwaardige participatie vanaf de besluitvorming tot en met de uitvoering, waarbij individuele migranten of vertegenwoordigers van migrantenverenigingen in staat worden gesteld hun eigen beslissingen te nemen over hoe zij hun levenssituatie willen veranderen of willen deelnemen aan het openbare leven, hetgeen helpt veronderstelde patronen van afhankelijkheid en paternalistische attitudes te doorbreken. Deze informatie-, netwerk- en participatieplatforms zijn belangrijke instrumenten voor de empowerment van migranten. De participatie van immigranten in het democratische proces en in de formulering van beleidsaanbevelingen over mogelijke maatregelen ter ondersteuning van hun integratiebeleid en -maatregelen, vooral op lokaal niveau, ondersteunt hun integratie.

Ontwikkeling van een conceptueel kader van impact- en resultaatindicatoren (Desktop research). Een conceptueel kader moet kwantitatieve en kwalitatieve dimensies bevatten die theoretisch onderbouwd, relevant, gemakkelijk te begrijpen en betrouwbaar zijn, en die na de evaluatie als input kunnen dienen voor handboeken en factsheets om te verspreiden met het oog op inbedding in het opleidingsaanbod van de partnerorganisaties en verdere verspreiding daarbuiten.

Maken en implementeren van communicatie- en verspreidingsstrategieën om publiek te informeren over de voordelen van naturalisatie van immigratielanden. Het doel is het publiek bewust te maken en migranten te empoweren: Beide dragen bij aan het idee dat maatschappelijke integratie werkt als een wederzijds en tweerichtingsproces, waarbij er sprake is van wederzijdse aanpassing tussen immigranten en het grote publiek. Stimuleren van de betrokkenheid van jonge migranten bij het ontwerpen/uitvoeren van integratiebeleid op lokaal/EU-niveau.

Ontwikkeling van instrumenten en een plan om duurzame resultaten op lange termijn te genereren, zoals 1) handboek van best practices 2) plan van aanpak in termen van duurzaamheid