PROJECT

Het project

Consulting EUth heeft als doel het ondersteunen van het opzetten van adviesorganen van migrantenjongeren op lokaal en Europees niveau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overheidsinstanties, om zo jongere migranten en vluchtelingen te betrekken bij het actieve politieke leven en bij het vormgeven van beleid gericht op migranten en vluchtelingen. De belangrijkste uitkomst van het project is het opzetten van een systeem van Europese en lokale adviesorganen die migranten en vluchtelingen betrekken bij het vormgeven van beleid. Het project houdt rekening met de verschillende wetgevingskaders van de verschillende lidstaten die bij het project betrokken zijn. Dit gebeurt op basis van een multi-stakeholdersbenadering die wordt bevorderd door een partnerschap dat bestaat uit NGO-deskundigen op het gebied van opleiding en onderwijs, universiteiten, gemeenten en overheidsinstanties. De verschillende partners komen uit Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk, Malta, Zweden, België en Nederland. Voor alle partners biedt het project een kans om ervaringen uit voorgaande projecten met dezelfde doelgroep toe te passen en te verfijnen, om eigen capaciteiten te verbeteren en om de doelgroep de beleidsdomeinen die betrekking hebben op jongeren mede te laten ontwerpen en te implementeren. Dit heeft allemaal als doel een duurzaam systeem van sociale inclusie op lange termijn te verbeteren. Het project begint met een onderzoek op basis van een deskresearch om zo ‘best practices’ te verzamelen. Dit gebeurt door vragenlijsten en wordt gedaan door elk betrokken land. De gebruikte methodologie tijdens het hele project is een combinatie van deskresearch, vergelijkende kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren aan de hand van vragenlijsten van belanghebbenden, bewustmakingscampagnes en design thinking-methoden en opleidingsactiviteiten waarbij jongeren met een migratieachtergrond worden betrokken bij het ontwerpen van beleid.

 

De actieve deelname van de doelgroep aan raadplegings- en besluitvormingsprocessen kan bijdragen tot hun empowerment en hun integratie op lange termijn in de samenleving met het oog op een wederzijds beter begrip en verbetering van het beleidskader in elk land. Hun betrokkenheid zal verder bijdragen tot de verbetering van de vaardigheden en de culturele achtergrond van migranten en vluchtelingen. En zal de sociale integratie in de Europese context vergemakkelijken, ook in termen van actief Europees burgerschap. Dit leidt ertoe dat er meer migranten en EU-burgers met een migrantenachtergrond deelnemen aan overleg- en besluitvormingsprocessen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Ook leidt het ertoe dat Europeanen beter geïnformeerd zijn over integratie en migratie. Voor al deze onderwerpen geldt dat er kansen liggen om ervaringen uit vorige projecten met jongeren met een migratieachtergrond toe te passen en te verfijnen, om de eigen capaciteiten te verbeteren en om de beleidsdomeinen die betrekking hebben op jongeren te ontwerpen en te implementeren met als doel een duurzaam systeem van sociale inclusie op lange termijn te verbeteren.

De doelgroep bestaat uit jonge migranten tussen 19 en 26 jaar.