MÅL

MÅL OCH ARBETSPAKET - AKTIVITETER

Det övergripande målet är att skapa aktivt deltagande migranter i utvecklingen av demokrati och samhällsfrågor som bidrar till långsiktig integration. Deras engagemang stärker migranternas kulturella bakgrund och färdigheter samt underlättar social integration i EU-sammanhang och i termer av aktivt EU-medborgarskap. Detta förverkligas genom att inrätta rådgivande organ för unga migranter på lokal/EU-nivå. Projektet genomförs i samverkan med flera parter icke-statliga organisationer med erfarenhet av utbildning och utbildning om migration/integration, kommuner och statliga lokala myndigheter och universitet. Målet för dessa aktörer är övergripande att aktivera unga migranter i samhällsfrågor, göra dom delaktiga i beslutsprocesser, och bidra till samutformning av policyer riktad till migranter och flyktingar.

Förberedande möte GD HOME för att diskutera och forma projektets innehåll, implementeringsutmaningarna, nästa steg och/eller eventuella politiska konsekvenser och AMIF- programkrav för uppstart med alla partners för att starta upp projektet (fokus på forskningsområden och kommunikation/spridning) och ledningsstruktur. Ekonomiskt avtal.

Forskningsverksamhet som förutser insamling och benchmarking av bästa praxis som gjorts av varje land som är involverat i projektet och en studie om de inblandade ländernas nationella integrationspolitik och system. Studien kommer att ske genom kartläggning och genom frågeformulär som kommer att distribueras genom relevanta intressenter via nätverk av involverade partners och i nära samråd med icke-statliga organisationer och lokala myndigheter. Utvärderingar som gjorts i olika länder sammanförs och baseras på erfarenheter från inblandade länder.

Genom att utveckla kampanjer och evenemang för att öka medvetenheten kan alla medborgare lära sig fakta om migration och integration och ta reda på hur de kan delta i integrationsprocessen. De skapar utrymmen för frekvent interaktion mellan migranter och nationella medborgare. Medvetenhet bidrar till ökad empowerment.

Bemyndigande av unga migranter genom UNGDOMSPOLICIES ONLINE HACKATHON-INQUIRY LAB med deltagare av ungdomar 19-26 år gamla. Hackathon är en onlineutmaning som koordineras med hjälp av en plattform som låter team och experter gå med i en onlineutmaning relaterad till ungdomspolitik, immigration och flyktingar. Aktiviteter med en empowerment-strategi ingår här. Det uttryckliga målet med detta är att hjälpa migranter att göra sin röst hörd och bidra till policyutveckling.

Uppstart och inrättande av RÅDGIVANDE ORGAN UTVECKLING (lokal och EU-nivå – juridisk och nätverksimplementering) på lokal och europeisk nivå. Förväntat resultat är ett aktivt och mer jämlikt deltagande från beslutsfattande till genomförande av insatser som låter enskilda migranter eller företrädare för migrantföreningar fatta självständiga beslut. Dessa informations-, nätverks- och deltagandeplattformar är nyckelverktyg för att stärka invandrare. Invandrarnas deltagande i den demokratiska processen och i utformningen av politiska rekommendationer om möjliga åtgärder för att stödja deras integrationspolitik och åtgärder, särskilt på lokal nivå, bidrar till integration.

Utveckling av ett konceptuellt ramverk av effekt- och resultatindikatorer. Ett konceptuellt ramverk bör fånga kvantitativa och kvalitativa dimensioner som är förankrade i teori, relevanta samt tillförlitliga. Underlaget kommer att sammanställas i en handbok och faktablad efter utvärdering för att spridas till övriga intressenter.

Skapande och genomförande av en kommunikations- och spridningsstrategi som informerar allmänheten om fördelarna med social integration. Syftet är att göra allmänheten medveten om möjligheterna med social integration som fokuserar unga migranter samt stimulera unga migranters engagemang i utformningen/ genomförandet av integrationspolitiken på lokal/EU-nivå.

Utveckling av verktyg och plan för att generera långsiktigt hållbara resultat såsom 1) handbok med framgångsexempel 2) Plan för en hållbar utveckling