PROJEKT

Projektet

Projektet Consulting EUth syftar till att stödja inrättandet av rådgivande organ för ungdomsmigranter på lokal nivå och EU-nivå i nära samarbete med offentliga myndigheter. Målsättningen är att involvera unga migranter och flyktingar i samhällsfrågor och demokratiska processer för samhällsutveckling. Att skapa ett system av EU- och lokala rådgivande organ som involverar migranter och flyktingar i utformningen av politik är prioriterat. Hänsyn skall tas till de ramarna för lagstiftningen i de olika medlemsländerna som är involverade i projektet, baserat på en strategi med flera intressenter, bland annat frivillighetsorganisationer, universitet, kommuner och regioner. Partners tillhör Spanien, Italien, Grekland, Frankrike, Malta, Sverige, Belgien, Nederländerna. Projektet möjliggör utvecklingsområden och lärande mellan parterna, men även kopplat till tidigare projekt som involverar ungdomar med migrationsbakgrund för att utveckla ett hållbart system för social integration. Projektet börjar med en kartläggning av framgångsrika exempel på insatser och projekt inom området. Här fokuseras även sociala hindren för en hållbar social integration. Metodiken som används kombinerar olika kvantitativa och kvalitativa metoder som undersökningar, medvetenhetskampanjer och utbildningsaktiviteter som involverar ungdomar med migrationsbakgrund i utformningen av policyer.

Migranters aktiva deltagande i rådgivande och beslutsfattande processer kan bidra till långsiktig integration i samhället samt en ömsesidig och bättre förståelse av den politiska situationen i varje land. Deras engagemang kommer ytterligare att bidra till att stärka migranters och flyktingars kulturella bakgrund och färdigheter, och kommer att underlätta social integration i det europeiska sammanhanget, även när det gäller aktivt europeiskt medborgarskap. Detta leder till att fler migranter och EU-medborgare med migrantbakgrund deltar i rådgivande och beslutsfattande processer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Fler européer är välinformerade om integration och migration. För alla dessa områden representerar projektet en möjlighet att sprida goda erfarenheter från tidigare projekt, men även utveckla relationen med lokala myndigheter och icke-statliga organisationer som är aktiva inom detta område samt utforma policyområden som påverkar dessa ungdomar.

Målgruppen är unga migranter i åldern 19-26.